Statutenwijziging

Aan de ledenvergadering wordt toestemming gevraagd de huidige statuten van Speeltuinvereniging Schöneveld – deze statuten zijn van 3 mei 1978! – te wijzigen.

Notaris te Lindert in Doesburg heeft daartoe een concept akte van statutenwijziging opgesteld, die u kunt raadplegen door hier op statutenwijziging vereniging te klikken. Bijgaande akte voldoet daarmee aan de huidige wet- en regelgeving, de moderne tijdgeest en voldoet ook aan onze eisen en wensen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u niet de tijd of behoefte heeft deze akte integraal te bestuderen. Daarom volgen hier de belangrijkste wijzigingen:

Update statuten noodzakelijk?

In zijn algemeenheid moeten de statuten worden aangepast indien de activiteiten van de vereniging of het handelen van het bestuur niet (langer) in overeenstemming zijn/is met de feitelijke gang van zaken. Dit is bij onze vereniging het geval en daarom worden de statuten gewijzigd.

Ereleden wel of geen stemrecht?

In de huidige statuten is bepaald dat ereleden geen stemrecht hebben. Ereleden zijn altijd belangrijk geweest voor de vereniging en wij zien graag dat zij hun stemrecht behouden.

Aanmeldingen anno 2020

Vroeger met een inschrijfformulier. Op termijn kunnen leden zich ook bij onze vereniging aanmelden door online inschrijving of op aanmelding met digitale formulieren.

Opkomst ledenvergadering

Een ledenvergadering heeft een bepaalde minimum opkomst (“minimaal 2/3e van het totaal aantal leden) en een bepaalde stemverhouding (tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) nodig om bepaalde statutaire besluiten te kunnen nemen. Aangezien onze vereniging inmiddels circa 1.200 leden telt is dit praktisch niet uitvoerbaar. Bovendien is stemmen met een machtiging en elektronisch stemmen (per mail, website of social media) binnen de huidige statuten niet toegestaan. De nieuwe statuten voorziet hier wel in.

Samenstelling dagelijks bestuur

De samenstelling van het dagelijks bestuur is nu statutair bepaald. Dit heeft operationele en praktische bezwaren. Wij zijn van mening dat het bestuur zelf moet kunnen bepalen wie in het dagelijks bestuur zitting neemt. Dit hangt af van praktische zaken als beschikbare tijd van een bestuurslid, reis afstand tot de speeltuin, enz.. In de nieuwe statuten stelt het bestuur zelf de samenstelling van het dagelijks bestuur vast.

Handtekeningen

Rechtsgeldige handelingen vereist tenminste twee handtekeningen, namelijk die van de voorzitter en de secretaris. De huidige statuten staan geen andere combinaties toe. Ook dit moet aangepast worden naar wat het meest praktisch en wenselijk is.

Vragen of opmerkingen? Mail deze naar info@speeltuinschoneveld.nl